2017 Harvest Photos


Rio Grande Turkey Chocolate Fallow Axis 18 Blackbuck Whitetail scoring 114 Whitetail scoring 123 19 inch and 17 inch Blackbuck 8 & 10 -Point Whitetail both scoring 119 8-Point Whitetail scoring 108 9-Point Whitetail scoring 98 8-Point Whitetail scoring 106